Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

 1. Informacje podstawowe

 

Niniejszy dokument, nazwany Polityką prywatności, określa prawa oraz zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych poprzez Sklep internetowy Wood For Guitar (www.woodforguitar.com), prowadzonym przez TOMASHEK Tomasz Wojtowicz.

 

Podstawowe prawa oraz obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (nazywane dalej RODO). Wszystkie nieuregulowane w niniejszej Polityce prywatności kwestie podejmuje i ma zastosowanie RODO.

 

Korzystając ze strony internetowej i sklepu pod adresem internetowym www.woodforguitar.com możecie Państwo przekazywać nam swoje dane osobowe, np. podczas zawarcia umowy w sklepie internetowym. W takim przypadku będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

 

W niniejszej Polityce prywatności są przedstawione przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania oraz udostępniania danych, które możemy pozyskać od Państwa w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego. Prosimy o zapoznanie się z całym dokumentem Polityki prywatności i zachowania poufności przed skorzystaniem z usług Sklepu. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zabezpieczyć dostęp do Państwa danych osobom niepowołanym, stosujemy wymagane środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia strony internetowej przed dostępem osób niepowołanych. W tym miejscu jednakże pragniemy ostrzec, że żaden przekaz informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczny lub wolny od zaistnienia jakichkolwiek błędów.

 

Wszystkich użytkowników Sklepu internetowego Wood For Guitar informujemy, że TOMASHEK Tomasz Wojtowicz przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest TOMASHEK Tomasz Wojtowicz, ul. Legionów Polskich 137/37, 41-310 Dąbrowa Górnicza, NIP 8941835787, REGON 931193685, zwany dalej Administratorem.

 

 1. Inspektor danych osobowych (IOD)

 

Osobą pełniącą obowiązki Inspektora ochrony danych jest Tomasz Wojtowicz, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw. Kontakt jest możliwy w następujących formach:

 

a/ preferowany poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail woodforguitar@gmail.com

b/ poprzez telefon, nr tel. +48/882803692

c/ poprzez pocztę tradycyjną na adres TOMASHEK Tomasz Wojtowicz, ul. Legionów Polskich 137/37, 41-310 Dąbrowa Górnicza

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

a/ zawarcia umowy lub realizacji procesu reklamacji, na podstawie art. 6 ust.1  lit. b RODO

b/ wysyłania informacji handlowych i marketingowych z użyciem poczty elektronicznej na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie takich informacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO

c/ badania satysfakcji Klientów, będącym naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

d/ ewentualnego ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami, będącymi naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

e/ archiwalnym, dowodowym, zabezpieczającym informacje w przypadku ewentualnej prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 7 ust. 3 RODO

f/ wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w tym obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości)

g/ oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio, np. poprzez marketing bezpośredni (nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)

h/ przekazania Państwa danych osobowych do Blue Media S.A., Dotpay Sp. z o.o., mBank S.A., PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., Dreamcommerce S.A. w związku z:

- świadczeniem przez bank lub pośredników w płatnościach na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

- obsługą oraz rozliczaniem przez bank lub pośredników w płatnościach płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu internetowego poprzez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

- także w celu weryfikacji przez bank lub pośredników w płatnościach należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, a w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi ewentualnymi przez nich reklamacjami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

i/ przekazania Państwa danych osobowych do R2G Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej apaczka.pl, w związku z przeprowadzeniem sprawnej dostawy zakupionych przez Państwa produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

 

 1. Czas przechowywania Państwa danych osobowych, okres retencji.

 

Państwa dane będziemy przechowywać tak długo, jak to będzie konieczne, tj.:

a/ Po zrealizowaniu celu głównego, jak np. realizacja umowy lub dostawy towaru, Państwa dane będą przetwarzane dla celów archiwalnych, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi

b/ W zakresie danych, które są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres niezbędny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na potrzeby rachunkowości, ze względów podatkowych, itp. Wg obecnych przepisów będzie to okres 5 lat, liczony od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

c/ W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do chwili odwołania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

d/ Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, niewymagającego zgody, będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie ich przetwarzanie

e/ Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym w ewentualnych postepowaniach sądowych, będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. do 10 lat

f/ Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to uzasadnione do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 lit. h oraz lit. f RODO

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy i Administratora innym odbiorcom i kategoriom odbiorców danych osobowych, z którymi są zawarte stosowne umowy powierzania danych, mogą to być np.: Blue Media S.A., Dotpay Sp. z o.o., mBank S.A., PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., Dreamcommerce S.A., R2G Polska Sp. z o.o., firmy kurierskie, firmy informatyczne lub firmy hostingowe.

 

 1. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych

 

Przysługują Państwu poniższe prawa:

a/ Prawo do usunięcia Państwa danych na Państwa żądanie, jeśli wg Państwa nie ma podstaw do tego, abyśmy te dane przetwarzali

b/ Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

c/ Prawo do żądania poprawienia swoich danych

d/ Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, tzw. sprzeciw marketingowy

e/ Prawo do ograniczania swoich danych osobowych, możecie Państwo zażądać m.in. ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań

f/ Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

g/ Prawo do przenoszenia danych na wyraźne Państwa żądanie, np. na żądanie przeslania Państwa danych bezpośrednio innemu podmiotowi

h/ Prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na sytuację szczególną, np. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W takim przypadku powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która zmierza do uzasadnienia zaprzestania przez nas przetwarzania przez nas Państwa danych objętych sprzeciwem. Wtedy zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też dane te są niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

i/ Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane są przez nas przetwarzane niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny właściwy organ nadzorczy.

 

W celu wykonania swoich praw prosimy o kontakt z Tomaszem Wojtowicz, dostępnym pod adresem e-mail woodforguitar@gmail.com

Przed realizacją Państwa uprawnień zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji i upewnienia się czy mamy do czynienia z osobą podającą się za konkretną osobę.

 

 1. Przekazywanie danych poza kraj, w którym jest prowadzona działalność Sklepu internetowego

Dane są przekazywane do firm spoza Polski, świadczących usługi, np. kurierskie lub płatnicze poza obszarem Polski na rzecz Sklepu internetowego, tylko w przypadku realizacji umowy sprzedaży i obsługi Klientów zagranicznych, lub realizacji dostaw poza obszar Polski, lub w przypadku, gdy np. Państwo realizujecie płatność poprzez PayPal. Dane te są wtedy przekazywane poza obszar Polski w celu sprawnej realizacji umowy sprzedaży z dostawą poza obszar Polski i/lub w przypadku dokonania płatności poza obszarem Polski, np. poprzez PayPal.

 1. Niepodanie danych osobowych oraz konsekwencje

a/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak (patrz lit. b oraz następne)

b/ Podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług i/lub dostawę produktów, więc konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z dokonania zakupu w Sklepie internetowym, brak możliwości realizacji dostawy towaru do Państwa, brak możliwości dokonania płatności poprzez kanały płatności i poprzez firmy, z którymi współpracuje Sklep

c/ Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem internetowym jest dobrowolne przekazanie przez Państwa danych osobowych, w przypadku niepodania przez Państwa swoich danych, w konsekwencji nastąpi brak możliwości zawarcia Umowy ze Sklepem internetowym

d/ Warunkiem dokonania przez Państwa zapłaty przed, w trakcie, lub po fakcie wiązania się Umową ze Sklepem poprzez bank lub za pomocą instrumentu płatniczego, jest podanie Państwa danych, co umożliwia bankowi lub firmie obsługującej kanały płatnicze realizację płatności na rzecz Sklepu internetowego i dokonanie potwierdzenia dokonania zapłaty oraz przekazanie tego potwierdzenia do Sklepu. Nie podanie danych wiąże się z brakiem możliwości dokonania płatności poprzez bank lub instrument płatniczy, związany ze Sklepem stosowną umową, tym samym nie będzie możliwe związanie ze Sklepem Umową

e/ Warunkiem realizacji umowy ze Sklepem wraz z dostawą towaru jest podanie danych osobowych. Niepodanie Państwa danych osobowych w celu realizacji usługi dostawy wiąże się z brakiem możliwości zawarcia ze Sklepem Umowy, sprzedaży z dostawą

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do banku lub firmy obsługującej instrumenty płatnicze w celu weryfikacji należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie danych osobowych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a bankiem lub firmą obsługującą kanały płatności.

 

 1. Automatyczne podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Powszechnie używane przeglądarki internetowe w domyślnych ustawieniach początkowych akceptują tworzenie plików tzw. cookies na Państwa urządzeniu. Ciasteczka ( z j. ang. właśnie „cookies”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzacie Państwo różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Każdy użytkownik przeglądarki internetowej może się sprzeciwić umieszczaniu plików cookies na używanym urządzeniu końcowym, co można dokonać poprzez np. wyłączenie mechanizmu plików cookies w odpowiednich opcjach przeglądarki internetowej, używanej poprzez  komputer, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie końcowe, obsługujące przeglądarki internetowe. Ustawienia mogą być zmienione m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies powinny być dostępne w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych lub programów do obsługi stron internetowych.

W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies zapisane w pamięci urządzenia końcowego (komputer, telefon, tablet, inne urządzenie końcowe) za pomocą  odpowiednich opcji w używanej przeglądarce internetowej. Jednak usunięcie plików cookies lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisu internetowego, Sklepu internetowego,

 1. Zasady korzystania z plików cookie, cookies

 

a/ Podczas korzystania ze strony internetowej, w tym z naszego Sklepu internetowego, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do serwera obsługującego daną witrynę dane, takie jak, np.: adres Państwa IP oraz wersję wykorzystywanej przeglądarki internetowej, czy URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa wcześniej. W tym celu wykorzystywane są między innymi pliki „cookies”, znaczniki internetowe „Internet tags”, rejestracje toru przebiegu po witrynie, w tym dane o kolejności uruchamiania przycisków „clickstream data”, logi serwerów, ewidencje tzw. logów.

 

b/ Numery IP, pliki cookies i inne analogiczne technologie, wspomagające zbieranie danych o użytkowniku, mają na celu:

- podniesienie komfortu użytkowania Sklepu internetowego

- rozpoznanie urządzenia użytkownika i rodzaju przeglądarki, aby jak najlepiej dopasować sposób wyświetlanych treści do danego urządzenia

- zapewnienie bezpieczeństwa, w tym uwierzytelnianie danych w ramach serwisu

- generowanie statystyk, które pomagają lepiej zrozumieć w jaki sposób Państwo korzystają ze Strony internetowej, Sklepu internetowego, a w efekcie pozwoli to na poprawę struktury i mechanizmów Sklepu internetowego.

 

c/ Państwa dane mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, np. na potrzeby marketingu e-mail, realizacji kampanii promocyjnych, wiadomości przypominających o produktach znajdujących się w koszyku zakupowym, itp. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w tym zakresie jest objęta stosownymi umowami i zasadami RODO.

 

d/ Państwa dane mogą być udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z którymi współpracujemy lub możemy współpracować w zakresie „digital assistant”, tj. dostosowania prezentowanych na stronie internetowej treści do Państwa potrzeb, doboru prezentowanych Państwu Produktów, promocji, ofert, itp. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w tym zakresie jest objęta stosownymi umowami i zasadami RODO.

 

e/ Państwa przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, może być ustawiona w ten sposób, że będzie ostrzegała w momencie przesyłania pliku cookies, lub będzie blokowała tego typu plików. W tym drugim przypadku, niektóre funkcje naszego Sklepu mogą nie działać poprawnie. Korzystanie z naszego Sklepu internetowego bez wyłączenia funkcji obsługi cookies w Państwa przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci Państwa komputera lub urządzenia, z którego Państwo korzystacie.

 

f/ Jeżeli Państwo uważacie, że pliki cookies naruszają prywatność, zawsze jest możliwość ich wyłączenia w Państwa przeglądarce internetowej. W zależności od używanej przeglądarki, sposób wyłączenia obsługi tych plików jest różny, prosimy o zapoznanie się z instrukcją działania i obsługi danej przeglądarki. Także w zależności od używanego tableta, telefonu komórkowego lub innych urządzeń końcowych mobilnych lub stacjonarnych, sposób wyłączenia obsługi plików cookies, lub obsługi opcji prywatności, może być różny, prosimy o zapoznanie się z instrukcją działania i obsługi danego urządzenia w tym zakresie.

 

g/ Pliki „cookie”, „cookies”, pisane także jako cookie, cookies, to angielskojęzyczne wyrażenia, które są powszechnie używane w obszarach z dziedziny IT, informatyki, oprogramowania, Internetu, stron i sklepów internetowych, instrukcji i regulaminów do wcześniej podanych, i w innych bezpośrednio i pośrednio związanych obszarach. Polska nazwa tych ukierunkowanych zadaniowo, specyficznych plików to „ciasteczka”, jednak jest ona dużo rzadziej używana, prawdopodobnie ze względu na uniknięcie nieporozumień w danym tekście w języku polskim.

 

 1. Zmiany w polityce ochrony prywatności

 

TOMASHEK Tomasz Wojtowicz zobowiązuje się poinformować o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wyniknąć ze zmian prawnych dotyczących Polski, rozwoju technologii internetowych, rozwoju lub powstania nowych produktów i usług w naszej firmie.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana 03.08.2019.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl