Languages
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

          Regulamin sklepu internetowego WOOD FOR GUITAR (www.woodforguitar.com)

 

          § 1

          Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy WOOD FOR GUITAR, udostępniany pod adresem internetowym www.woodforguitar.com, jest prowadzony i zarządzany przez firmę TOMASHEK Tomasz Wojtowicz, wpisaną do CEIDG, NIP 8941835787, REGON 931193685
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu oraz określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

          § 2

          Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Klient – osoba fizyczna oraz każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TOMASHEK Tomasz Wojtowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8941835787, REGON 931193685
 5. Sklep - sklep internetowy zarządzany przez Sprzedawcę pod adresem internetowym woodforguitar.com
 6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Koszyk – moduł w strukturze Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, m.in. dotyczących ilości produktów.
 8. Formularz zamówienia - formularz w formie interaktywnej dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, m.in. poprzez dodanie Produktów do Koszyka, określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym także sposobu dostawy i płatności.
 9. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu/Produktów zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 11. Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, w ramach Sklepu, z wyłącznym wykorzystaniem środka, bądź środków komunikacji na odległość (internet, telefon)
 12. Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta dobrowolnie oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, ewentualnie także przyznane punkty bonusowe, programy lojalnościowe (jeśli takowe są stosowane) oraz inne informacje ułatwiające Klientowi dokonywanie zakupów, a także poruszanie się po strukturze Sklepu.
 13. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Klientowi Konta.
 14. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu.

          § 3

          Kontakt ze Sklepem

 1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: TOMASHEK Tomasz Wojtowicz, ul. Legionów Polskich 137 lok.37, 41-310 Dąbrowa Górnicza, Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: woodforguitar@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48/882803692
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy w walucie PLN: 18 1140 2004 0000 3602 7665 0923, w walucie EUR: 48 1140 2004 0000 3812 0524 9521, w walucie USD: 32 1140 2004 0000 3912 0526 7317
 5. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą adresów oraz numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. W szczególnych przypadkach odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów będą wysyłane w terminie do 48 godzin od otrzymania wiadomości przez Sprzedawcę.
 7. Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:00 do 16:00 czasu obowiązującego na terenie Polski,  w dni od poniedziałku do piątku. W przypadku, gdy obsługa Sklepu nie będzie w stanie odebrać telefonu w danej chwili (np. obsługa innego Klienta, inne czynności zawodowe), Sklep podejmie zwrotnie jednorazową próbę kontaktu z Klientem, przy założeniu, że Klient posługuje się niezastrzeżonym numerem telefonu i Jego numer wyświetla się na urządzeniu telefonicznym Sklepu.
 8. Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej i nie posiada określonego miejsca sprzedaży w sensie położenia geograficznego, zatem nie ma możliwości kontaktu bezpośredniego ze Sprzedawcą. Aby ułatwić jednak Klientowi kontakt ze Sprzedawcą w jak największym stopniu, mogą być zastosowane inne formy komunikacji zaakceptowane zarówno przez Klienta, jak i przez Sprzedawcę w obrębie poczynionych odrębnych ustaleń.

          § 4

          Wymagania techniczne

 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania przez Klienta zamówień i zakupów, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z aktywnym dostępem do sieci internetowej i aktualną przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. ewentualnie też inne typowe programy towarzyszące, np. FlashPlayer

          § 5

          Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, awariami technicznymi, na które Sprzedawca nie ma wpływu lub niekompatybilnością częściową lub całkowitą Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT obowiązujący w Polsce). W takim wypadku zaraz za wartością podanej ceny w Sklepie widnieje symbol waluty polskiej PLN lub powszechnie używany symbol „zł”.

Po wyborze innej wersji językowej Sklepu i/lub innej waluty, podane ceny również są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT obowiązujący w Polsce), a zaraz za wartością podanej ceny widnieje symbol waluty rozliczeniowej w obowiązującym standardzie międzynarodowym.

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt lub Produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za opakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, oraz także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku, gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości ostatecznej ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za opakowanie, transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

          § 6

          Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: (nazwa firmy), imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres dostawy/zamieszkania/siedziby, (NIP).
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu w postaci adresu e-mail (który będzie jednocześnie adresem kontaktowym Klienta) oraz hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji lub po później dokonanych przez Klienta zmianach w ustawieniach Konta.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez własne działanie lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

          § 7

          Zasady składania Zamówienia w Sklepie

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (nie jest to obowiązkowe)
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. W analogiczny sposób należy zakupić kolejny Produkt, bądź Produkty
 3. Zalogować się na Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji i logowania
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji i logowania – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia), wpisać wymagane dane do faktury VAT lub paragonu lub innego imiennego dokumentu sprzedaży, jeżeli takowe są wymagane
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” lub analogiczny, przekierowujący na formularz wyboru sposobu dostawy i płatności
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy (w zależności od wybranej dostępnej opcji zostanie podany koszt dostawy) oraz płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

          § 8

          Oferowane przez Sklep metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

        - Przesyłka pocztowa lub przesyłka pocztowa pobraniowa (tylko w Polsce),

        - Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa (tylko w Polsce),

        - Odbiór osobisty w ustalonym wcześniej miejscu i terminie – tylko w indywidualnych przypadkach, przy uzgodnieniu i akceptacji zarówno przez

          Sprzedawcę jak i przez Klienta.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przy odbiorze – tylko jak w przypadku w  § 8 pkt.1 c
 • Płatność za pobraniem – tylko na terenie Polski
 • Płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne, poprzez dostawcę usług pośredniczącego w płatnościach elektronicznych - Płatności Shoper, lub Dotpay, lub PayPal Express Checkout. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online "Płatności Shoper" drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Płatności online e-przelewy dokonywane poprzez Dotpay są przeprowadzane za pośrednictwem Dotpay.pl
 • Płatność kartą, poprzez dostawcę usług pośredniczącego w płatnościach kartą - Płatności Shoper, lub Dotpay, lub PayPal Express Checkout. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online "Płatności Shoper" drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.,  a rodzaje kart, którymi można dokonywać płatności poprzez Płatności Shoper, to karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą lub kredytową poprzez Dotpay przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl, a rodzaje kart, którymi można dokonywać płatności poprzez Dotpay, to m.in. karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się także na stronach informacyjnych Sklepu, opcje do wyboru przez Klienta sposobu dokonania płatności są zawsze widoczne podczas określania sposobu płatności.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, a w przypadku gdy Klient płatności za transakcję dokonywał kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta .

 

          § 9

          Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

A - płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

B - płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

C – płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie do 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru, z zastrzeżeniem jak w  § 8 pkt.1 c.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. A – W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B – W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

A - W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku dokonania zapłaty kartą płatniczą/kredytową - od chwili otrzymania potwierdzenia dokonania opłaty/autoryzacji

B - W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

C -  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, ale Klient ma także możliwość odbierania Produktów częściowo (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. Dostawa Produktu odbywa się do wszystkich krajów objętych działalnością firmy pocztowej lub kurierskiej realizującej dostawę, z którymi współpracuje Sklep, z zastrzeżeniem że dany Produkt może zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami zostać wysłany do danego kraju oraz może zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami zostać w danym kraju przyjęty.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za opakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” lub/oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W szczególnych przypadkach koszty dostawy są podawane z opóźnieniem, na wezwanie/na zapytanie (ale zawsze przed podjęciem przez Klienta decyzji o zakupie, przed dokonaniem płatności). Wspomniane szczególne przypadki są odpowiednio oznaczone w Sklepie, są to np. zakupy produktów w ilościach ponaddetalicznych, ponadgabarytowych, dostawy do miejsc nieobjętych standardowymi stawkami opłat za transport realizowany przez firmy pocztowe lub kurierskie.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, z zastrzeżeniem jak w  § 8 pkt.1.

          § 10

          Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, który jest dołączony do przesyłki do Konsumenta wraz z Produktem/Produktami lub przesłać do Sprzedawcy w formie jak załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

A - W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

B - W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami dodatkowymi. W przypadku gdy Klient płatności za transakcję dokonywał kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta .
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieszablonowa, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

          § 11

          Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe oraz używane. Jeżeli oferowany produkt jest używany – na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu i w opisie zawarta jest informacja „produkt używany”. Jeżeli w opisie Produktu nie będzie informacji „produkt używany” – oznacza to, że Produkt jest nowy.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku Produktów pochodzenia naturalnego (jak np. drewno) wadą nie są naturalne cechy tych Produktów takie jak: występujące sęki, przerosty, przebarwienia, skupiska mineralne,  brak powtarzalności wyglądu i usłojenia, pory, naturalne szczeliny i mikroszczeliny, nieregularne ułożenie włókien, zwichrowanie spowodowane zmianą warunków klimatycznych, w szczególności zmianą wilgotności i/lub temperatury.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

          § 12

          Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

A - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

B - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

C – Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

          § 13

          Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Osobą pełniącą obowiązki inspektora ochrony danych (IOD) jest Tomasz Wojtowicz, dostępny pod adresem e-mail: woodforguitar@gmail.com, nr tel. +48/882803692
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie akceptacji Regulaminu, który stanowi swoistą umowę (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (na podstawie art. 6 lit. A RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych i informacyjnych drogą elektroniczną lub z użyciem połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną stosowna zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie – art. 6 lit. A RODO – dane mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów w formie telefonicznej, elektronicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
 3. Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług właściwego administratora, prowadzonego w formie papierowej, a to nie wymaga zgody (na podstawie ”prawnie uzasadnionego interesu”, co jest przedstawione w art. 6 lit. F RODO).
 4. Newsletter, kierowany przez TOMASHEK Tomasz Wojtowicz, może być kolejnym celem przetwarzania danych Klienta, jeżeli Klient udzielił stosownej zgody na jego otrzymywanie
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są:

A - Pośrednik/pośrednicy w dostarczeniu przesyłki Klientowi – w przypadku kiedy Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Administrator udostępnia wtedy zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, w oparciu o stosowne umowy, zgodnie z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych i powierzania przetwarzania danych.

B - Pośrednik/pośrednicy obsługujący wybrany przez Klienta sposób płatności – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą. Administrator udostępnia wtedy zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym, w oparciu o stosowne umowy, zgodnie z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych i powierzania przetwarzania danych.

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawa z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Wnioski o usunięcie lub poprawę danych należy kierować na podane w § 3 pkt. 1 i 2 adresy (do wyboru).
 2. Dane osobowe, przetwarzane w celach związanych z zakupem produktów i usług, będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu lub usługi i jego dostarczenia lub realizacji, lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi. Dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, objętych oświadczeniem zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (nie wymagające zgody, na podst. art. 6 lit. F RODO) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie, wskazanych w Regulaminie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej Umowy lub świadczenia usług.

          § 14

          Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu w formularzu zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl